Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Naamgeving

De Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven is het resultaat van een fusie per 21 december 2013 van de stichtingen Dienstencentrum Kloosterarchieven Nederland (als blijvende rechtspersoon, RSIN 8019.10.626) en Erfgoed Nederlands Kloosterleven (als verdwijnende rechtspersoon, RSIN 8109.66.414). Beide stichtingen hadden een ANBI-status.

RSIN

De stichting is geregistreerd met RSIN: 8019.10.626

Bezoekadres

Het bezoekadres is: Kloosterlaan 24, 5435 XD Sint Agatha.

Doelstelling en beleidsplan

De stichting heeft als doel het beheren en ontsluiten van kloosterlijk erfgoed in Nederland (archieven, publicaties en historische voorwerpen), ten dienste van de orden en congregaties en ten dienste van de Nederlandse samenleving. De stichting draagt zorg voor het behoud van de geschiedenis van het Nederlandse kloosterleven.

Samenstelling en leden van het bestuur

  • zr. Margriet van der Vliet, voorzitter
  • mw. Lidy Verdegaal, secretaris
  • Frank Pijpers, penningmeester
  • Ad de Keyzer
  • Ad Leys
  • mw. Bernice Reintjens

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Kosten die zij bij de uitoefening van hun functie maken, worden vergoed op basis van vooraf gemaakte afspraken.

De directie en personeelsleden van de stichting worden gehonoreerd volgens het 'Rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten'. Deze CAO wordt vastgesteld via de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR, 's-Hertogenbosch).

Actuele activiteiten en financiële verantwoording

Uiterlijk 1 juli van ieder jaar worden hier het jaarverslag en de financiële verantwoording van het voorgaande boekjaar gepubliceerd. De financiële verantwoording bestaat uit een balans, staat van baten en lasten, en een toelichting.