Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Stichting Sint Aegten

RSIN

De stichting is geregistreerd met RSIN: 8093.59.108

Bezoekadres

Het bezoekadres is: Kloosterlaan 24, 5435 XD Sint Agatha.

Doelstelling

De stichting heeft als doel om in Sint Agatha het bijzondere kunst- en cultuurhistorisch erfgoed van de kruisheren te beheren en toegankelijk te stellen. De stichting is eigenaar van de onroerende goederen van het kloostercomplex in Sint Agatha en beheerder van het roerend cultuurbezit in het Kruisherenklooster (archief, bibliotheek en voorwerpencollectie).

Samenstelling en leden van het bestuur

  • Jan Peters s.j., voorzitter
  • Edgard Claes o.s.c., secretaris
  • Jan Reinen, penningmeester
  • Hans Ebben
  • Roger Janssen o.s.c.
  • Jos van Niftrik
  • Nic van Nuland
  • Johan Oosterman

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Kosten die zij bij de uitoefening van hun functie maken, worden vergoed op basis van vooraf gemaakte afspraken.

De directie en personeelsleden van de stichting worden gehonoreerd volgens het 'Rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten'. Deze CAO wordt vastgesteld via de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR, 's-Hertogenbosch).

Actuele activiteiten en financiële verantwoording

Uiterlijk 1 juli van ieder jaar worden hier het jaarverslag en de financiële verantwoording van het voorgaande boekjaar gepubliceerd. De financiële verantwoording bestaat uit een balans, staat van baten en lasten, en een toelichting.