Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Stichting Steunfonds Erfgoed Nederlands Kloosterleven

RSIN

De stichting is geregistreerd met RSIN: 8108.81.950

Bezoekadres

Het bezoekadres is: Kloosterlaan 24, 5435 XD Sint Agatha.

Doelstelling

De stichting heeft als doel om gelden, die bijeengebracht worden door de orden en congregaties in Nederland, te beheren en aan te wenden uitsluitend ten behoeve van het behoud en beheer van kloosterlijk erfgoed, in concreto het Erfgoedcentrum in Sint Agatha.

Samenstelling en leden van het bestuur

  • Jan Reinen, voorzitter
  • zr. Margriet van der Vliet, secretaris
  • Ad Kluijtmans, penningmeester
  • Frank Pijpers

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Kosten die zij bij de uitoefening van hun functie maken, worden vergoed op basis van vooraf gemaakte afspraken.

De directie en personeelsleden van de stichting worden gehonoreerd volgens het 'Rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten'. Deze CAO wordt vastgesteld via de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR, 's-Hertogenbosch).

Actuele activiteiten en financiële verantwoording

Uiterlijk 1 juli van ieder jaar worden hier het jaarverslag en de financiële verantwoording van het voorgaande boekjaar gepubliceerd. De financiële verantwoording bestaat uit een staat van baten en lasten, en een toelichting.