Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

beacon
143 zoekresultaten
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 5
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0093 Portret Albertus van der Voort osc, prior te Uden
Toelichting:
Albertus van der Voort was prior te Uden (1730-1747). In ordegewaad en bonnet, ten driekwart lijve en nagenoeg frontaal, staande voor een met rood leer beklede stoel, de beschouwer aanziend. In de linkerhand een (gebeden)boek, de wijsvinger tussen de pagina's, de rechterhand op een schedel, die op een tafel met groen kleed ligt. Voorts op de tafel twee staande boeken. Links een doorkijk naar buiten. Temidden van het geboomte het beeld van Onze Lieve Vrouw ter Linde, gekleed in rood gewaad en blauwe mantel. Linksboven een naar rechts afhangende bruin-goudkleurige draperie. Rechts een afhangende, groene draperie. Zwart gelakte, geprofileerde en gewelfde lijst met goudkleurige binnenrand. Op de onderrand een koperen plaatje met de naam en de regeerperiode
Datering:
1773. Links, boven de boeken op het raamkozijn "Ætat. 34", voorts gesigneerd en gedateerd "Canen pinxit 1773 (?)"; Hermans: aetatis 31, Kolem pinxit 1734
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Canen (Kolem ?)
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Lengte in cm:
126
Breedte in cm:
99,5
Opmerkingen:
Albertus van der Voort, zestiende prior van het convent sedert de stichting (1730-1747), overleed 1 april 1747. Tijdens zijn prioraat (volgens Schutjes aangevangen in 1731) werd in 1743 de Latijnse School geopend, die was opgericht door W. Peynenburg (ziVW-P017-Ud094), die zijn opvolger zou worden. Hijzelf was vanaf het begin er als leraar aan verbonden. Mogelijk is naar aanleiding hiervan zijn portret geschilderd. Aan deze prior wordt intern toegeschreven een niet onaanzienlijke uitbreiding van liturgische voorwerpen. Dit is niet juist. Slechts de ampullen met schaal (VW-P017-Ud0175) en het wierookvat met scheepje (VW-P017-Ud0176) werden in de jaren 1738 en 1739 toegevoegd aan het kerkelijk bezit, waarvan het laatst genoemde als gevolg van schenking. Een gedeelte van het boekbandbeslag, beschreven onder VW-P017-Ud0461, alsmede het losse beslag, vermeld onder VW-P017-Ud0460, dateren ook uit zijn tijd en zijn hoogstwaarschijnlijk toen ook verworven. De ciborie (VW-P017-Ud0157) en de twee kandelaars (VW-P017-Ud0182), die steeds zijn beschouwd als zijnde aangeschaft door deze prior dateren uit de negentiende eeuw. Ook de canonborden (VW-P017-Ud0209) welke hij zou hebben verworven, zijn negentiende eeuws. Hermans leest foutief "aetatis 31". Voorts "Kolem pinxit 1734", hetgeen niet overeenstemt met de huidige inventarisatiegegevens. Zonder twijfel valt thans de naam 'Canen' te lezen. Wat betreft het jaar van vervaardiging is nagenoeg zeker
'1773' te lezen. Evenwel moet worden opgemerkt dat het tweede cijfer 7 in dit jaartal anders van vorm is dan het eerste. Bovendien is het cijfer 3 hier anders geschreven dan in het getal '34' van zijn leeftijd. Onder deze beide cijfers is het doek geretoucheerd. De vraag is gewettigd of bij een restauratie het jaartal is veranderd, temeer omdat het portret van deze persoon (op 34-jarige leeftijd) dan 26 jaar na zijn dood zou zijn vervaardigd. Heel misschien is bij deze veronderstelde restauratie ook de naam van de schilder gewijzigd
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 93; Hermans 1858, I (2), p. 151, 209, nr. 6; II, p. 333, 337; III, p. 447; Schutjes 1876, p. 763; Voorloopige lijst 1931, p. 336 (drie priorenportretten uit XVIII; een van deze is waarschijnlijk hiermee te identificeren)
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0092 Portret Conrades Hermes osc, prior te Uden
Toelichting:
Conrades Hermes was prior te Uden 1724-1730. In ordegewaad met capuce en kalot, ten driekwart lijve en driekwart naar links, staande aan een tafel met het mirakuleuze kruis ('wonderkruis', zie inv. nr. VW-P017-Ud0051) in de rechterhand, met de linkerhand ernaar wijzend, de beschouwer aanziend. Op de tafel een aan de onderzijde omgerold blad papier met een (nog) niet ontrafelde tekst in zwart en rood waarin vermoedelijk een chronogram is verwerkt. Linksachter een kast waarop het geklede beeld van Onze Lieve Vrouw ter Linde op een achttiende eeuws console. Linksboven een blauwgroene draperie. Rechts een zuil. Zwart gelakte, gewelfde lijst met goudkleurige binnenrand. Op de onderrand een koperen plaatje met de naam en de regeerperiode
Datering:
1725-1730
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
[Joh. Keyzer (Keyser)]
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Lengte in cm:
129
Breedte in cm:
102
Opmerkingen:
Conrades (Conrardus) Hermes, vijftiende prior van het con¬vent van dit convent sedert zijn stichting (1724-1730), overleden 20 december 1730. Volgens Hermans is het portret vervaardigd door Joh. Keyzer. Hij noemt geen jaar van vervaardiging. Wel geeft hij de sterfdatum van deze prior. De Voorloopige lijst vermeldt een portret van een prior uit 1730, door Joh. Keyser. Ook in beide hieronder genoemde catalogi wordt 1730 als jaar van vervaardiging aangegeven. Tijdens de inventarisatie werd geen signatuur, noch een datering aangetroffen. Over de schilder Joh. Key¬zer (Keyser) geen informatie in de beschikbare literatuur vermeld
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 92; Hermans 1858, I (2), p. 209, nr. 5; II, p. 333, 343; Schutjes 1876, p. 763; Voorloopige lijst 1931, p. 336; Cat.tent. Uden 1986, p. 106, cat. nr. 16, p. 105, afb. 27; Cat. tent. Uden 1987, p. 159, cat. nr. 112, afb. 248
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0091 Portret Gerard Dahmen osc, prior te Uden
Toelichting:
Gerardus Dahmen (Dhamen), prior te Uden (1710-1724). In ordegewaad met capuce, ten driekwart lijve en driekwart naar rechts, staande aan een tafel. In de rechterhand een (gebeden)boek, de wijsvinger tussen de pagina's, de linkerhand op een bonnet, die op de tafel ligt. De blik gericht op de beschouwer. Rechtsboven een sokkel waarop een voorstelling van het geklede beeldje van Onze Lieve Vrouw ter Linde, dat is geplaatst op een hoog console met twee cherubs aan weerszijden, stijl Lodewijk XIV. Centraal op een door voluten omgeven cartouche "STATVÆ MIRA / CVLOSÆ B.M.V. / VERA EFFIGIES". Linksboven een draperie. Zwart gelakte, geprofileerde lijst met goudkleurige binnenrand. Op de onderrand een koperen plaatje met de naam en de regeerperiode
Datering:
1712. Op de sokkel van het beeld "ÆTAT. 42", voorts gedateerd "Anno 1712"
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Lengte in cm:
134,5
Breedte in cm:
101
Opmerkingen:
Gerardus Dahmen of Dhamen (wrsch.1668-1724), afkomstig uit Dusseldorf, was de veertiende prior (1710-1724) van het convent vanaf zijn stichting te 's-Hertogenbosch. Tijdens zijn prioraat werd in 1711 het voormalige Kruisherenklooster op de Vorstenburg verkocht aan de zusters Birgittinessen voor fl. 1.600,- en werd het jaar daarop het achthoekige genadekapelletje gebouwd, dat in 1904 zou worden afgebroken. In de voor intern gebruik opgestelde inventarislijst wordt de mogelijkheid geopperd dat de afgebeelde niet Dahmen is, maar zijn voorganger, Martinus van den Bichelaar. Volgens Hermans bevond zich destijds in Uden behalve het portret van Dahmen uit 1712 ook nog een portret van zijn voorganger, de genoemde Van den Bichelaar, uit 1711, die waarschijnlijk in 1709 prior van het klooster te Venlo werd. Gezien het feit dat zo nadrukkelijk het beeldje van Onze Lieve Vrouw ter Linde wordt weergegeven op dit portret kan aangenomen worden dat het toch prior Dahmen voorstelt, de bouwer van de nieuwe devotiekapel. De Voorloopige lijst vermeldt een portret van een prior uit 1711, maar doelt daarmee nagenoeg zeker op het hier beschreven portret
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 91 Hermans 1858, I (2), p. 209, nr. 4 (Dhamen, gedateerd 1712), nr.3 (M. van den Bichelaar, gedateerd 1711), III, p. 420; Schutjes 1876, p. 763; Voorloopige lijst 1931, p. 336; Cat.tent. Uden 1990, p. 55, afb. 22 (gedateerd: ca.1710)
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0090 Portret Henricus Bruyns osc, prior te Uden
Toelichting:
Henricus Bruyns was prior te Uden van 1689-1701. In ordegewaad met capuce, ten driekwart lijve, staande voor een met rood leer beklede stoel, driekwart naar rechts, het mirakuleuze kruis ('wonderkruis', zie inv. nr. VW-P017-Ud0051) in de linkerhand, met de rechterhand wijzend in de richting van dit kruis. De blik gericht op de beschouwer. Rechts een tafel waarop een rode doek, een bonnet en een blad papier met de tekst "Vera Effigies / Miraculosae/ Crucis in / Uden". Links een rode draperie. Rechtsboven een gedeelte van een (schilderij?)lijst met vruchtenfestoen. Zwart gelakte, geprofileerde en gewelfde lijst met goudkleurige binnenrand. Op de onderrand een koperen plaatje met de naam en de regeerperiode
Datering:
1697. Op de tafelrand "ÆTATIS / 40", voorts gedateerd "1697"
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Onbekend
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Lengte in cm:
130
Breedte in cm:
105
Opmerkingen:
Henricus Bruyns (wrsch.1657-1701), hier afgebeeld als veertigjarige, was de twaalfde prior van dit convent vanaf zijn stichting te 's-Hertogenbosch. Tijdens zijn bewind (1689-1701) werd het nieuwe klooster gebouwd bij de reeds bestaande Mariakapel. Hij overleed 5 november 1701. Schutjes noemt 1684 als beginjaar van zijn prioraat. De Voorloopige lijst vermeldt een portret van een prior uit 1691. Ongetwijfeld is hiermee dit portret bedoeld
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 90; Hermans 1858, I (2), p. 209, nr. 2; II, p. 332-333; Schutjes 1876, p. 73; Voorloopige lijst 1931, p. 336; Cat. tent. Uden 1986, p. 106, cat. nr. 15, p. 105, afb. 16; Cat.tent. Ter Apel 1993, p. 58, cat. nr. 46
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
Pagina: 5